Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรมการจัดทำร่างแผนการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร " ไม้สักเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับนักเรียนในจังหวัดแพร่ "
กิจกรรมของอาจารย์ | 25 ตุลาคม 2563 12:21:39

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพรหมพันธุ์ กองพลพรหม และคณะ เข้าหารือความร่วมมือกับ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อหาแนวทางการบูรณาการจัดทำร่างแผนการเรียนการสอนระดับปฐมวัย หลักสูตร " ไม้สักเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับนักเรียนในจังหวัดแพร่ " ร่วมกันระหว่างบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดแพร่ สร้างพื้นฐานทางอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่อันมีวัตถุดิบของท้องถิ่นเป็นอัตลักษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนำชัย ทนุผล

รูปกิจกรรม