Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
อาจารย์อิสรีย์ ฮาวปินใจ
เกี่ยวกับเว็บสาขา | 14 กุมภาพันธ์ 2566 13:34:06

 

1. ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ

อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ

สถานที่ทำงาน

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

 

17 หมู่3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140

โทรศัพท์

054-648593-5 ต่อ 6909

โทรสาร

0 5464 8374

 

Email

h.itsaree@gmail.com

 

2. ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ชื่อสถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

วท.ด.

วนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2562

วท.ม.

วนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552

วท.บ.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549

 

3. ประวัติการทงาน

 

2561 – ปัจจุบัน       อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

 

4. สาขาที่มีความชนาญพิเศษ

 

1) วนผลิตภัณฑ์

2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

3) biomaterials

 

5. ผลงานทางวิชาการ

 

ธิติ วานิชดิลกรัตน์, ศิริลักษณ์ สุขเจริญ และ อิสรีย์ ฮาวปินใจ. 2564. ปริมาณไม้แปรรูปในพื้นที่ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่. น.387-395.

ธิติ วานิชดิลกรัตน์, ศิริลักษณ์ สุขเจริญ, อิสรีย์ ฮาวปินใจ, กัญญารัตน์ แสนว่าง, กชกร สุขเอี่ยม และ จิรวรรณ ชูทอง. 2562. รูปแบบการใช้ประโยชน์จากไม้ กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่.การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562. น.1075-1088.

ธิติ วานิชดิลกรัตน์, ศิริลักษณ์ สุขเจริญ, อิสรีย์ ฮาวปินใจ, ต่อลาภ คำโย และชนะศักดิ์ เวียงทอง. 2565. การเปรียบเทียบปริมาตรไม้ในการผลิตเตียงไม้สักระหว่างโรงงานเวียงทองค้าไม้และโรงงานมีของค้าไม้ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่. วารสารวนศาสตร์. 41(1) 2022.

ธิติ วานิชดิลกรัตน์, ศิริลักษณ์ สุขเจริญ, อิสรีย์ ฮาวปินใจ, วัศพล เพชรคง, นทีธรณ์ สิงห์สุวรรณ อานนท์เพิ่มพูล และต่อลาภ คำโย. 2566. การประมวลผลผลิตการใช้ไม้จามจุรีในโรงงานแปรรูปไม้: กรณีศึกษาโรงงาน KST Product อำเภอสอง จังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. น.361-370.

วีรชนท์ จันทร์คลัง, อิสรีย์ ฮาวปินใจ, ศิริลักษณ์ สุขเจริญ และธิติ วานิชดิลกรัตน์. 2564. การใช้ประโยชน์จากไม้ในพื้นที่ บ้านห้วยกุลัว ตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่. น.643-644.

ศิริลักษณ์ สุขเจริญ, อิสรีย์ ฮาวปินใจ, ธิติ วานิชดิลกรัตน์, เกศินี กลิ่นคล้าย อนุวัฒน์ แก้วพิสดาร และธนวรรณ จันทร์มัด. 2566. การเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคของไม้วงศ์ Fabaceae. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. น.177-190.

ศิริลักษณ์ สุขเจริญ, อิสรีย์ ฮาวปินใจ, ธิติ วานิชดิลกรัตน์, อาทิตยา เพ็ญสวัสดิ์และณิชาภัทร เขียนพลกรัง. 2564. การเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคของไม้ใบกว้าง 10 ชนิด. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่. น.359-367.

อรประภัสร์ สร้อยเสนา, ศิริลักษณ์ สุขเจริญ, อิสรีย์ ฮาวปินใจ, ต่อลาภ คำโย และปัญจพร คำโย. 2564. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ ในจังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564. น.262-271.

อิสรีย์ ฮาวปินใจ, ศิริลักษณ์ สุขเจริญ และ ธิติ วานิชดิลกรัตน์. 2562. การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่ จังหวัดแพร่. วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 3(2): 17-25.

อิสรีย์ ฮาวปินใจ, ต่อลาภ คำโย, วีรชนท์ จันทร์คลัง, ศิริลักษณ์ สุขเจริญ, ธิติ วานิชดิลกรัตน์, จิราพร ปักเขตานัง และนงลักษณ์ แก้วบุญช่วย. 2564. การใช้ประโยชน์ไผ่เพื่อการผลิตตะเกียบในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564. น.252-261.

อิสรีย์ ฮาวปินใจ และ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ. 2562. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้: กรณีศึกษาในพื้นที่ จังหวัดแพร่. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยา ป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. น.49-52.

อิสรีย์ ฮาวปินใจ, ศิริลักษณ์ สุขเจริญ, ธิติ วานิชดิลกรัตน์ และพิรุฬห์ลักษณ์ ยูปานนท์. 2566. คุณสมบัติของถ่านและน้ำส้มควันไม้จากไผ่ ด้วยเตาเผาแบบแนวนอน. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. น.427-432.

Howpinjai, I. (2018). The electromagnetic shielding, electrical resistivity, specific surface area and gas adsorption isotherm of wood ceramics. In Proceedings of the 28th Annual Meeting of The Japan Society of Tropical Ecology in Shizuoka 2018 8-10 June 2018. p.78.

Wanishdilokratn, T., Sukjareon, S., Howpinjai, I., Asanok, L. 2022. Enhancing leucaena leucocephala wood preservation by steeping it in boron compounds and acetic acid to protect against termites. Wood Research 67(2): 213-220.

Yotapakdee, T., Kiratikarnkul, S., Howpinjai, I., Sukjaroen, S., Wanichdilokrat, T., Wirojanarome, W., Kamton, R., Asanok, L. 2022. Supply Chain Innovation Effects on Supply Chain Efficiency in Teak Furniture Industry at Phrae Province. Journal of Business, Economics and Communications 17(3): 154-172.